Trang chủ- PACIFIC MOBILE PAY SOLUTION

Danh sách thuê bao trúng thưởng CTKM "Trúng IPHONE 7 cùng mPay9505"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Danh sách thuê bao trúng Giải Ngày - thẻ cào 100K

-   Tháng thứ 1 (26/6-25/7)

STT Ngày  Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng
1 26/06/2017 09361823xx Thẻ cào MobiFone 100K
2 27/06/2017 09029965xx Thẻ cào MobiFone 100K
3 28/06/2017 09361823xx Thẻ cào MobiFone 100K
4 29/06/2017 012195489xx Thẻ cào MobiFone 100K
5 30/6/2017 09012742xx Thẻ cào MobiFone 100K
6 1/7/2017 09017341xx Thẻ cào MobiFone 100K
7 2/7/2017 09631258xx Thẻ cào Viettel 100K
8 3/7/2017 016696914xx Thẻ cào Viettel 100K
9 4/7/2017 09368919xx Thẻ cào MobiFone 100K
10 5/7/2017 09361823xx Thẻ cào MobiFone 100K
11 6/7/2017 016552955xx Thẻ cào Viettel 100K
12 7/7/2017 012691762xx Thẻ cào MobiFone 100K
13 8/7/2017 09720985xx Thẻ cào Viettel 100K
14 9/7/2017 012635104xx Thẻ cào MobiFone 100K
15 10/7/2017 012265437xx Thẻ cào MobiFone 100K
16 11/7/2017 016744444xx Thẻ cào Viettel 100K
17 12/7/2017 09015236xx Thẻ cào MobiFone 100K
18 13/7/2017 016659572xx Thẻ cào Viettel 100K
19 14/7/2017 09044848xx Thẻ cào MobiFone 100K
20 15/7/2017 09026944xx Thẻ cào MobiFone 100K
21 16/7/2017 09832505xx Thẻ cào Viettel 100K
22 17/7/2017 012221805xx Thẻ cào MobiFone 100K
23 18/7/2017 09728439xx Thẻ cào Viettel 100K
24 19/7/2017 09031887xx Thẻ cào MobiFone 100K
25 20/7/2017 09045329xx Thẻ cào MobiFone 100K
26 21/7/2017 016941438xx Thẻ cào Viettel 100K
27 22/7/2017 09333360xx Thẻ cào MobiFone 100K
28 23/7/2017 09034349xx Thẻ cào MobiFone 100K
29 24/7/2017 09863161xx Thẻ cào Viettel 100K
30 25/7/2017 09034346xx Thẻ cào MobiFone 100K

 

- Tháng thứ 2: (26/7-24/8)

STT Ngày  Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng
1 26/7/2017 09881762xx Thẻ cào Viettel 100K
2 27/7/2017 016827745xx Thẻ cào Viettel 100K
3 28/7/2017 09045329xx Thẻ cào MobiFone 100K
4 29/7/2017 09739616xx Thẻ cào Viettel 100K
5 30/7/2017 09881762xx Thẻ cào Viettel 100K
6 31/7/2017 09680360xx Thẻ cào Viettel 100K
7 1/8/2017 09820508xx Thẻ cào Viettel 100K
8 2/8/2017 09045952xx Thẻ cào Mobifone 100K
9 3/8/2017 012855512xx Thẻ cào Mobifone 100K
10 4/8/2017 09872179xx Thẻ cào Viettel 100K
11 5/8/2017 09035187xx Thẻ cào Mobifone 100K
12 6/8/2017 09029328xx Thẻ cào Mobifone 100K
13 7/8/2017 012627839xx Thẻ cào Mobifone 100K
14 8/8/2017 09721282xx Thẻ cào Viettel 100K
15 9/8/2017 09045955xx Thẻ cào Mobifone 100K
16 10/8/2017 01226785xx Thẻ cào Mobifone 100K
17 11/8/2017 09725358xx Thẻ cào Viettel 100K
18 12/8/2017 09845834xx Thẻ cào Viettel 100K
19 13/8/2017 01269287xx Thẻ cào Mobifone 100K
20 14/8/2017 09035259xx Thẻ cào Mobifone 100K
21 15/8/2017 09882314xx Thẻ cào Viettel 100K
22 16/8/2017 09045954xx Thẻ cào Mobifone 100K
23 17/8/2017 09728883xx Thẻ cào Viettel 100K
24 18/8/2017 09868743xx Thẻ cào Viettel 100K
25 19/8/2017 09045903xx Thẻ cào Mobifone 100K
26 20/8/2017 012879073xx Thẻ cào Mobifone 100K
27 21/8/2017 09027489xx Thẻ cào Mobifone 100K
28 22/8/2017 09873648xx Thẻ cào Viettel 100K
29 23/8/2017 09738982xx Thẻ cào Viettel 100K
30 24/8/2017 09061239xx Thẻ cào Mobifone 100K

- Tháng thứ 3: (25/8-23/9)

STT Ngày  Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng
1 25/8/2017 0166661282xx Thẻ cào Viettel 100K
2 26/8/2017 086881243xx Thẻ cào Viettel 100K
3 27/8/2017 0126934812xx Thẻ cào Mobifone 100K
4 28/8/2017 09339802xx Thẻ cào Mobifone 100K
5 29/8/2017 09045502xx Thẻ cào Mobifone 100K
6 30/8/2017 016830982xx Thẻ cào Viettel 100K
7 1/9/2017 09663029xx Thẻ cào Viettel 100K
8 2/9/2017 012188734xx Thẻ cào Mobifone 100K
9 3/9/2017 09734030xx Thẻ cào Viettel 100K
10 4/9/2017 012259089xx Thẻ cào Mobifone 100K
11 5/9/2017 016529749xx Thẻ cào Mobifone 100K
12 6/9/2017 09046898xx Thẻ cào Mobifone 100K
13 7/9/2017 09389192xx Thẻ cào Mobifone 100K
14 8/9/2017 016937992xx Thẻ cào Viettel 100K
15 9/9/2017 09729718xx Thẻ cào Viettel 100K
16 10/9/2017 012082479xx Thẻ cào Mobifone 100K
17 11/9/2017 012836294xx Thẻ cào Mobifone 100K
18 12/9/2017 016627208xx Thẻ cào Viettel 100K
19 13/9/2017 09042382xx Thẻ cào Mobifone 100K
20 14/9/2017 08970420xx Thẻ cào Mobifone 100K
21 15/9/2017 016534208xx Thẻ cào Viettel 100K
22 16/9/2017 016272807xx Thẻ cào Viettel 100K
23 17/9/2017 012182378xx Thẻ cào Mobifone 100K
24 18/9/2017 09742042xx Thẻ cào Viettel 100K
25 19/9/2017 016824394xx Thẻ cào Viettel 100K
26 20/9/2017 012648204xx Thẻ cào Mobifone 100K
27 21/9/2017 09348902xx Thẻ cào Mobifone 100K
       
28 22/9/2017 09829742xx Thẻ cào Viettel 100K
29 23/9/2017 01697248xx Thẻ cào Viettel 100K
30 24/9/2017 09042742xx Thẻ cào Mobifone 100K

Liên hệ: 024.66539859

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Danh sách thuê bao trúng Giải Tháng - Điện thoại IPHONE 7 - 128GB

* Tháng thứ 1: 0904.595.3XX

* Tháng thứ 2: 0904.595.5XX

* Tháng thứ 3: 097.844.56XX

Tin tức khác